Konstytucja dla biznesu

W zeszłym tygodniu, tj. 22 marca 2018 r., Prezydent RP Andrzej Duda podpisał pakiet ustaw określanych przez rząd jako Konstytucja dla biznesu. Stanowi ona największą tak kompleksową reformę przepisów dotyczących działalności gospodarczej od kilkunastu lat. Większość z nich wejdzie w życie 30 dni po podpisaniu ustaw przez Prezydenta.

Do Konstytucji biznesu należą:

 1. ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
 2. ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
 3. ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców,
 4. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - podpisana 22 marca 2018 r.
 5. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej - podpisana 22 marca 2018 r.

Najważniejszą z ustaw jest Prawo przedsiębiorców, które wprawdzić ma liczne ułatwienia dla osób prowadzących działaność gospodarczą oraz chronić i wspierać wolność działalności gospodarczej. Zastąpi ono ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Ilość zmian jest ogromna, jednak najistotniejszymi są:

 1. określenie zasad postępowania w relacjach przedsiębiorca - urzędnik. I tak ustawodawca wprowadza zasadę domniemania uczciwości przedsiębiorcy, podkreśla zasadę, co nie jest zabronione jest dozwolone oraz interpretowania niejasnych przepisów na korzyść przedsiębiorcy. Powołany zostanie również Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, którego zadaniem będzie stanie na straży praw przedsiębiorców, opiniowanie aktów prawnych istotnych dla przedsiębiorców oraz składanie wniosków o wyjaśnienie najtrudniejszych przepisów, co ma być wiążące dla organów państwa;
 2. szereg ułatwień dla osób zakładających działalność gospodarczą:
  1. działalnośc nierejestrowa - zwolnienie osób fizycznych z obowiązku rejestracji działalności gospodarczej w przypadku osiągania przychodów z działalności, które w żadnym miesiącu nie przekroczą 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (określonej w odrębnych przepisach) i przez ostatnie 5 lat nie prowadziły działaności gospodarczej. Działalność będzie opodatkowana na zasadach ogólnych. Na przykład, osoba udzielająca korepetycji i zarabiająca 500 zł miesięcznie nie będzie musiała rejestrować działalności gospodarczej,
  2. ulga w składach ZUS - przez pierwsze 6 miesięcy działalności przedsiębiorca będzie zwolniony z konieczności uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne (nie dotyczy to ubezpieczenia zdrowotnego), bowiem do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych będzie miał obowiązek zgłosić się w terminie 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności (obecnie termin to 7 dni). Następnie będzie mógł skorzystać z tzw. małego ZUS przez 2 lata;
 3. zniesienie zgód i licencji jako odrębnych form reglamentacji działalności gospodarczej;
 4. nowy portal dla przedsiębiorców - www.biznes.gov.pl;
 5. stopniowa likwidacja REGON.