Nowa instytucja w postępowaniu karnym: skarga na wyrok sądu odwoławczego

W sądach karnych dało zauważyć się coraz większą tendencję do uchylania wyroków sądów pierwszej instancji i przekazywania spraw do ponownego rozpoznania. Skutkuje to przewlekłością w ostatecznym uzyskaniu wyroku przez strony.

Ministerstwo Sprawiedliwości widzi remedium w nowej instytucji wprowadzonej nowelizacją ustawy - Kodeks postępowania karnego 15 kwietnia 2016 r., a niejako przeniesionej z postępowania cywilnego, którą jest skarga na wyrok sądu odwoławczego. Instytucja ta uregulowana jest w art. 539a-539f ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555 z późn. zm.).Od 15 kwietnia 2016 r. stronom przysługuje skarga do Sądu Najwyższego od wyroku sądu odwoławczego uchylającego wyrok sądu pierwszej instancji i przekazującego sprawę do ponowneg rozpoznania. Owy wyrok może zostać zaskarżony w całości lub części, a skarga może być wniesiona jedynie w wypadku naruszenia art. 437 KPK bądź zaistnienia tzw. bezwzględnej przyczyny odwoławczej (art. 439 KPK). Wnosi się ją w terminie 7 dni od daty otrzymania wyroku [uchylającego wyrok sądu I instancji] z uzasadnieniem. Wniesienie skargi spowoduje wstrzymanie wykonania zaskarżonego wyroku. Skarga rozpoznawana jest przez Sąd Najwyższy na posiedzeniu bez udziału stron.