Łatwiejszy dostęp do informacji o prawie do spadku - Rejestr Spadkowy

W lipcu 2015 r. została uchwalona nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego i Prawa o notariacie, która wejdzie w życie 8 września bieżącego roku. Wtedy uruchomiony zostanie w formie elektronicznej Rejestr Spadkowy.

Rejestr Spadkowy to publiczny rejestr prowadzony przez Krajową Radę Notarialną w systemie teleinformatycznym. Będą w nim ujawniane informacje na temat orzeczeń sądowych i dokumentów wydawanych przez notariuszy, potwierdzających prawa do spadku.

Niesamowitym atutem takiego rozwiązania jest fakt, że prawomocne postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku będą wprowadzane do Rejestru niemal natychmiast. Sąd wpisze również postanowienia uchylające lub zmieniające postanowienia o stwierdzenia nabycia spadku. Rejestr Spadkowy obejmie również akty poświadczenia dziedziczenia sporządzane przez notariuszy. W tym przypadku wpis będzie zawierał treść dotyczącą np.  danych o miejscu i dacie sporządzenia postanowienia oraz danych spadkodawcy, takich jak adres ostatniego miejsca zamieszkania oraz data i miejsce śmierci.

Co więcej, dzięki Rejestrowi Spadkowemu unikniemy sytuacji, kiedy to w tej samej sprawie spadkowej wydane zostałyby kolidujące ze sobą sądowe i notarialne potwierdzenia prawa do dziedziczenia.

Ponadto, Krajowym Rejestrem Spadkowym objęte zostaną również europejskie poświadczenia spadkowe, których wpis do Rejestru dokona z urzędu sąd albo notariusz wydający takie poświadczenie. Europejskie poświadczenie spadkowe może być ciekawą alternatywą dla dotychczasowych dokumentów. Jest ono bowiem wydawane według jednolitego wzoru przez sąd lub notariusza i rodzi skutki we wszystkich państwach członkowskich UE związanych odpowiednim rozporządzeniem.

Ministerialny projekt rozporządzenia, będący na etapie opiniowania, przewiduje opłatę za wpis w Rejestrze w wysokości 5 zł obciążającą spadkobiercę.